DTA BROCHURE

Tải DTA Brochure

Công ty thực hiện dịch vụ kế toán nhằm giúp các đơn vị củng cố, hoàn thiện lại công tác kế toán nhằm cung cấp kịp thời tình hình tài chính, từ đó giúp lãnh đạo đơn vị đưa ra các giải pháp quản lý phù hợp đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật. Dịch vụ kế toán được thực hiện theo các quy định của chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và/hoặc các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng bằng các dịch vụ kế toán gồm:

  • Dịch vụ kế toán cho đơn vị trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh (từ khâu tổ chức lập chứng từ đến lập báo cáo tài chính của đơn vị).
  • Dịch vụ hoàn thiện lại công tác kế toán của đơn vị vì các lý do khách quan.
  • Dịch vụ kế toán trưởng cho các công ty, tổng công ty…
  • Tư vấn tổ chức bộ máy kế toán, xây dựng hệ thống và công tác tổ chức hạch toán kế toán của từng công ty, các tổng công ty, tập đoàn kinh tế hoặc các ban QLDA,.v.v…
  • Tư vấn chuyển đổi hình thức báo cáo kế toán sang chuẩn kế toán quốc tế, hoặc chuẩn mực của các quốc gia khác với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam;
  • Tư vấn về quản trị doanh nghiệp;
  • Tư vấn nguồn nhân lực, tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin;
  • Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về kế toán, tài chính, kiểm toán, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả cho các đơn vị…