DTA BROCHURE

Tải DTA Brochure

Chúng tôi cung cấp nguồn lực và phương pháp kiểm toán hiệu quả, với các chuyên gia giàu kinh nghiệm, được đào tạo trong các trường chính quy trong nước sẽ thực hiện công tác kiểm toán với chất lượng cao nhất và tuân thủ các nguyên tắc phù hợp với các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và các Quy định về kiểm toán độc lập hiện hành tại Việt Nam.

  • Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
  • Kiểm toán báo cáo tài chính
  • Soát xét báo cáo tài chính
  • Kiểm toán theo yêu cầu đặc biệt