DTA BROCHURE

Tải DTA Brochure

Công ty sẽ hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch thuế một cách hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh và giúp khách hàng giải quyết những biến đổi thường xuyên của chính sách thuế của Nhà nước. Dịch vụ tư vấn thuế gồm:

  • Tư vấn hoặc lập tờ kê khai thuế VAT và các loại thuế khác theo qui định.
  • Tư vấn hoặc lập báo cáo quyết toán thuế TNDN và thuế thu nhập cá nhân.
  • Hướng dẫn các nội dung của các Luật thuế.
  • Tư vấn giải đáp các thắc mắc trong lĩnh vực thuế.